lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa

Biển Cả Và Con Người

Blog Phạm-Hoàng-Tùng

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Southeast Asia Sea

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

Thư Mục Các trang Web Khác

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, cờ việt nam bay, cờ việt nam tung bay, cờ vn bay

southeast asia sea, biển Đông Việt Nam, south china sea, biển nam trung hoa, tranh chấp biển đông

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

***

Sư Giác Đẳng và tổ chức tiếm danh UBCV - hữu danh vô thực

http://baoveghpgvntn.com/article1.php?&QRY=S&M=3&CID=8&tid=6041

Kính Sư Giác Đẳng

Tôi là phật tử Trí Giác.

Kính thưa Sư .

Thật tình khi đọc xong Thư Chúc Xuân 2016 của Sư, và nghe Sư cùng với ông Steven Điêu nói trên đài về kế hoạch tương lai của UBCV, Phật tử lại nhận thêm trăm dây phiền não. Sao Sư lại nở lòng nào không cho đời an ổn, không cho Phật tử thêm một chút An lành, Từ bi! Trí tuệ.

Tôi không hiểu nổi,  tại sao đến giờ phút này(  Sư  đang chờ ra toà án) mà Sư vẫn lên đài cùng với ông Steven Điêu vô đạo Phật mà lại làm chủ tịch UBCV- (tiếm danh) nói về chuyện GH.. Sư lại viết Thư Chúc Tết với những lời lẽ không thật, ma mị... Sư quá xem thường Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử.

Xin Sư đừng quên. Trước đây trong lá Thư hằng tuần, Sư đã kêu gọi Phật tử cúng dường tiền tạo mãi chùa Phật Quang, Sư đã viết như một lời thệ nguyện với Giáo hội Mẹ, là:

  “…Trước hết là tuân thủ sự chỉ đạo của Hội Đồng Lưỡng Viện trong nước, dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Một tổ chức mang danh nghĩa của giáo hội mà  không thừa hành sự lãnh đạo của Giáo Hội trong nước là  hữu danh vô thực.”

Sư nói như vậy, thì:

Hiện nay Sư và tổ chức UBCV tiếm danh GH, đã đang không thừa hành sự lảnh đạo của Giáo hội trong nước. Như vậy thì:

Sư và Nhân sự trong UBCV là  Hữu danh vô thực.
 
Hữu danh vô thực nghĩa là có tiếng, mà thực tế không có gì cả

HỮU DANH VÔ THỰC,  TỨC LÀ KHÔNG PHẢI NGƯỜI THỰC, MÀ LẠI CÒN TIẾM DANH. LÊN ĐÀI NÓI PHÁP. VẠCH ĐƯỜNG LỐI HOẠT ĐỘNG. THƯ CHÚC TẾT. THÌ CHỈ CÓ SƯ VÀ STEVEN ĐIEU KHÔNG PHẢI PHẬT TỬ MÀ LÀM CHỦ TỊCH. MỚI LÀM NỔI. TẤT CẢ QUÁ NGƯỢC ĐỜI. PHẬT TỪ NÀY CHỈ BIẾT CHẮP TAY LẠY MÀ THÔI!

Kính xin Sư nghĩ lại. Xin đừng đánh mất đạo đức trong đạo Phật

Tội cho Đạo, cho Giáo hội, cho Phật tử lắm.!

Hơn nữa, thực tế hiện nay thì giới đức của Sư đã không còn, vì hành động phá luật đạo, phá và truy diệt Giáo hội trong nước của Sư. Phật tử ai cũng thấy, ngay cả 5 giới của Phật tử, Sư cũng đã không giữ được. Sư nói có là không! Tất cả hành động của Sư đã phá pháp thân của Sư. Bản thể Tăng đã bị lu mờ. Pháp thân không còn thì lời nói Pháp nghe qua, có hay cỡ nào cũng chỉ là ma mị, ẩn chứa dối gạt. Tâm bất chính thì lời nói và hành động, chắc chắn sẽ không mang tính Phật.

1. Sư Giác Đẳng (chủ tịch tiếm danh) đã phá bỏ pháp thân. Làm lu mờ bản thể Tăng già!

Tại sao? Vì pháp thân, bản thể Tăng có được là nhờ những gì làm theo lời Phật dạy, là giữ tròn giới luật Phật, y giáo phụng hành, tu tâm để hoằng pháp. Tất cả điều này Sư đã đánh mất. Pháp thân bị hủy hoại, thì Phật thân và Tăng thân cũng hủy hoại theo. Bán lén chuà và Tiếm danh GH, bêu riếu Đức Tăng Thống, phản bội con đường của Phó Tăng thống GHPGVNTN Thích Hộ Giác và cũng là Bổn sư của mình, tất cả đã làm cho môn đồ pháp quyến tránh xa Sư. Sư huynh Sư đệ với Sư không ai đồng ý.
 
Và Phật tử ai cũng biết, Thầy Thích Trí Tịnh là em ruột và đồng Sư của Sư, mà cũng tránh xa Sư. Và Thầy quyết đi theo con đường của hai Ngài Huyền Quang Quảng Độ. Điều này cho Phật tử tin tưởng Chư Phật, Chư Bồ Tát, Ngài Phó Tăng thống Thích Hộ Giác quá sức nhiệm mầu. Hành hoạt, đường tu của Thầy Thích Trí Tịnh tránh Sư Giác Đẳng. Đó là bài pháp lớn Vô uý, Trí tuệ và Từ bi. Bài pháp đó luôn luôn tiềm ẩn sâu xa trong lòng Phật tử. Tất cả đã đem lại đức tin, lẽ đạo. Nhờ đó, vừa qua đã biết bao nhiêu người ngộ ra chân lý, có thêm sức mạnh, tin tưởng hơn để tu sửa mình, hy sinh vì Đạo, vì Giáo hội.

Phật tử biết ơn thầy Thích Trí Tịnh đầy Bi Trí Dũng. Đầy Uy đức, Trí tuệ.  Khi thấy đời khổ đau, thấy GH bị ám hại, Thầy theo hạnh nguyện của Đức Bổn Sư, vượt qua tình cảm gia đình, để hy sinh vì đạo vì Giáo hội. Bài pháp này, Ân đức này, Thân Pháp của Thầy,  phật tử quyết ghi tâm. Kính xin đảnh lễ Thầy.

Từ Uy đức của Chư Tăng Ni trong và ngoài nước, Uy đức của Chư Tôn Đức lảnh đạo VP2/VHĐ, cuả HT Thích Huyền Việt XLTV. Phật tử càng tin Mùa Xuân Di lặc 2016, như trong Pháp Hoa Kinh, Phật dạy: Khéo học đạo Bồ tát/ Chẳng nhiễm pháp thế gian/ Như hoa sen trong nước/ Từ đất mà vọt lên..Tùng Điạ Dũng Xuất.

Bồ tát dưới lòng đất sẽ vực đứng dậy. Cứu Đạo và Cứu Giáo hội của 5 đời Tăng Thống.
 
Sẽ có nhiều quý Thầy như Thầy Thích Trí Tịnh. Tùng Điạ Dũng Xuất. Đạo Phật hưng thịnh và Giáo hội của Năm đời Tăng thống, và Thầy Tổ, sẽ không bao giờ hủy hoại.
 
Mong Sư và Quý vị đồng hội đồng thuyền của Sư G Đ suy nghĩ lại.

Sư đang chờ ra toà án. Xin đừng làm thêm những hành động có hại cho GH, xin ngưng phá hủy tín tâm của phật tử. . . Tội cho Phật tử lắm! 

Sư đã nói: Một tổ chức mang danh nghĩa của giáo hội mà  không thừa hành sự lãnh đạo của Giáo Hội trong nước là  hữu danh vô thực.”

Mong Sư trở về với Hữu danh hữu thực.

Sư đã từ chức rồi. Đức Tăng thống đã chấp thuận. Mong Sư trả lại danh xưng cho GH. Cái gì không phải của mình, xin đừng lấy. Xin Sư kêu gọi Phật tử từ bỏ Đường về Bến Mê là hữu danh vô thực, để quay lại Đường về Bến Giác là Hữu danh hữu thực. Trở về con đường Bát Chánh Đạo. Hữu danh hữu thực là tôn trọng sự thật, là Đạo Như Thật của Đức Thích Ca, sẽ mang lại nghiệp lành và an vui.

Quý Đạo hữu đồng hội đồng tuyền của Sư, bỏ Mê qua Giác là có an lạc ngay tức khắc cho bản thân và gia đình.

Như đạo hữu TĐM đã nói với tôi. Anh được Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh tại Hoa kỳ mời họp, nhận chức nhận quyền, nhưng anh lặng lẽ, từ chối. Tôi thật sự sung sướng với anh, bởi Long Thần hộ pháp đã đến hộ trì anh. Mong anh mãi mãi được hộ trì. Anh muốn âm thầm trở về, tu dưới mái gia đình mình, sống yên ổn lo gia đình vợ con. Anh đã nói với tôi anh không còn có tên trong những người bị kiện ... Cùng là người con Phật, Tôi luôn luôn cầu nguyện Thiện thần Long thần Hộ pháp gia hộ, che chở cho anh và gia đình xa lià nghiệp chướng. Tôi nghĩ, đối với Phật tử tại gia, Tu đúng là an vui, Tu sai là phiền não vợ con gia đình. Gia đình là đạo tràng an vui, khi từ bỏ hữu danh vô thực.

Đã là Phật tử thì ai cũng biết những gì thiện và bất thiện.

Theo đường Thiện, thì có Thiện thần hộ trì, bản thân gia đình an vui. Theo đường Ác thì có Ác thần tới xúi giục. Tự ái nổi lên, sân si bùng cháy phá rừng công đức, bản thân và gia đình tan nát.

Cầu mong Phật tử chúng ta luôn luôn giữ gìn tâm ý thanh tịnh. Từ bỏ con đường Hữu danh Vô thực. Học hạnh Từ bi Trí tuệ của Thượng tọa Thích Trí Tịnh, xa lià Bến Mê, trở về Bến Giác, chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ giảm bớt khổ đau, tâm tư của chúng ta sẽ giảm bớt phiền não, tinh thần được khinh an, trí óc được thanh thản và những người chung quanh chúng ta chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được niềm an lạc hạnh phúc cùng với chúng ta .
 
Cuộc đời mãi mãi vui tươi và đẹp đẽ, an lạc và hạnh phúc, cửa thiên đàng cõi cực lạc rộng mở từ khi Phật tử chúng ta lánh xa con đường hữu danh vô thực.

Không có toà án đời nào mà đụng được đến người con Phật, khi giữ tròn 5 giới Luật .

Hữu danh vô thực  là ác ma.  Hữu thực hữu danh là An lành tự tại…

NHÂN QUẢ TƯƠNG GIAO NHƯ HÌNH VỚI BÓNG.

Phật tử Trí Giác.
 
(Hết đoạn 1)
  Đoạn 2. Vì Ai Nên Nổi.
Thư Chúc Xuân Sư Bán Chuà/ Mai Xuân Châu đóng cửa Niệm Phật Đường Huyền Quang Sacramento..
-------------------------------------------------

 

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter